Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC – Polska". Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Powierzchnia ogólna wyznaczonych w Nadleśnictwie Opole lasów HCVF wynosi 1309,03 ha. Poniżej przedstawiamy kategorie lasów HCVF, które występują na terenie Nadleśnictwa Opole:

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych:

HCVF 1.1. Obszary chronione:

HCVF 1.1.a)  Lasy w rezerwatach przyrody55,15 ha

HCVF 1.1.b)  Lasy w parkach krajobrazowych132,64 ha

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 292,30 ha

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej – 227,42 ha

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:

HCVF 4.1. Lasy wodochronne – 601,52 ha

Informacje o lasach HCVF opublikowane są na stronach:

Zarządzenie nr 30/14 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych /HCVF/ na terenie nadleśnictw  w RDLP Katowice

Mapa lasów HCVF w RDLP Katowice