Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  Nadleśnictwo Opole wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z powyżej cytowanego rozporządzenia informuję, że:

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z działalnością

Nadleśnictwa Opole

 

Administratorem Danych Osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych podczas każdorazowego kontaktu z nadleśnictwem jest Nadleśnictwo Opole, 45-517 Opole, ul Groszowicka 10, e-mail:  opole@katowice.lasy.gov.pl. Nadleśnictwo powołało Inspektora Ochrony Danych, e-mail:  opole@katowice.lasy.gov.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10 45-517 Opole, e-mail:  opole@katowice.lasy.gov.pl. Nadleśnictwo powołało Inspektora Ochrony Danych (Nadleśnictwo Opole ul. Groszowicka 10 45-517 Opole:  opole@katowice.lasy.gov.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celu  sprzedaży drewna  na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.

Nadleśnictwo Opole uprzejmie informuje,

iż teren Nadleśnictwa Opole, budynek biurowy w Opolu przy ul Ozimskiej 40 oraz tereny leśne Nadleśnictwa są monitorowane!

1. Administratorem Danych Osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Opole  z siedzibą w Opolu przy ul. Groszowickiej 10,  45-517 Opole, REGON 530613130, tel.774540541 zwane dalej „nadleśnictwem”.

2.Inspektorem ochrony danych w nadleśnictwie jest Pan Jarosław Sulewski, e-mail:  opole@katowice.lasy.gov.pl.

3. Dane osobowe w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek i innych służbowych urządzeń rejestrujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.   

5. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres 30 dni. Jeżeli dane osobowe utrwalone w powyższy sposób będą wykorzystywane jako dowód w prowadzonym postępowaniu, będą przechowywane do czasu zakończenia danego postępowania lub  będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania obowiązujących przepisów prawa.

6. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.