Wydawca treści

Program Ochrony Przyrody

Program Ochrony Przyrody stanowi integralną część Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Opole sporządzoną na okres gospodarczy od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r.

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Opole realizowana jest zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880) oraz ustawą o lasach z 28. września 1991 r. (Dz. U. 2001 nr 101 poz. 444).

Niniejszy program aktualizowano według zaleceń Komisji Programu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Opole zgodnie z „Instrukcją sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie" (MOŚZNiL Departament Leśnictwa. Warszawa 1996 r.).

 

CELE PROGRAMU

 Program Ochrony Przyrody sporządzony dla Nadleśnictwa Opole zakłada realizację następujących celów:

·         zobrazowanie bogactwa przyrodniczego lasów

·         określenie uwarunkowań ochrony przyrody pozwalających na  wzbogacania zasobów ekosystemów leśnych oraz zachowanie różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach organizacji (genowym, gatunkowym, populacyjnym, ekosystemowym i krajobrazowym)

·         zinwentaryzowanie i zobrazowanie walorów przyrodniczych oraz zagrożeń przyrody nadleśnictwa (głównie ekosystemów leśnych) na tle regionu i kraju

·         ustalenie hierarchii grup funkcji poszczególnych kompleksów leśnych

·         wskazanie kolejnych obiektów do objęcia szczególnymi formami ochrony, wstępne określenie przedmiotów oraz celów i metod ich ochrony

·         preferowanie technologii prac leśnych przyjaznych dla środowiska przyrodniczego

·         uświadomienie wszystkim grupom społecznym obecnych i potencjalnych zagrożeń lasów oraz środowiska przyrodniczego

·         umożliwienie w przyszłości wykonywania szeregu analiz porównawczych dotyczących zmian stanu lasów i środowiska przyrodniczego

·         ochronę zabytków kultury materialnej w lasach

 

ZAKRES I ORGANIZACJA PRAC

Program Ochrony Przyrody sporządza się dla nadleśnictwa w ramach kolejnych rewizji urządzania lasu. W przypadku nadleśnictw mających aktualne plany urządzenia lasu programy mogą być opracowywane w formie aneksów. Program opracowywany jest na czas obowiązywania planu urządzenia lasu na podstawie aktualnie obowiązujących (w chwili sporządzania planu urządzenia lasu) przepisów regulujących zasady gospodarki leśnej i sposoby sprawowania ochrony przyrody w Lasach Państwowych. Program dotyczy lasów zagospodarowanych, to jest ochronnych i wielofunkcyjnych (gospodarczych). Dla lasów objętych ochroną rezerwatową w Programie podawane są tylko najważniejsze informacje (na podstawie istniejących materiałów). W ramach Programu mogą być formułowane jedynie wstępne propozycje zabiegów ochronnych dla rezerwatów, pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej, a także odnośnie stanowisk gatunków roślin chronionych, grzybów i biotopów chronionych gatunków zwierząt. Ostateczny zakres, czas i sposób wykonania zabiegów w tych obiektach musi być uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem przyrody oraz znajdować się w odpowiednich planach ochrony. Przed przystąpieniem do prac nad Programem dyrektor RDLP powołuje Komisję Programu Ochrony Przyrody w nadleśnictwie, w skład której wchodzą przedstawiciele: wojewody, RDLP, nadleśnictwa, wykonawcy, pracownicy nauki, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji ekologicznych oraz terenowego biura planowania prze­strzennego, bądź indywidualne osoby zajmujące się ochroną przyrody i kultury materialnej oraz kształtowaniem środowiska. Posiedzenia komisji powinny odbywać się przed obradami KTG. Powinny one odbyć się co najmniej dwukrotnie: przed przystąpieniem do prac oraz po zakończeniu prac terenowych i studialnych, przed ostateczną redakcją Programu. Z uwagi na znaczenie praktyczne, społeczne i naukowe, Programy są sporządzane przez osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, dobrej znajomości i „wyczuciu" problematyki ochrony przyrody oraz kształtowania środowiska przyrodniczego.

W zakres prac będących podstawą do sporządzenia Programu Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Opole weszły następujące czynności:

·         zebranie i analiza dotychczasowych opracowań dotyczących waloryzacji przyrodniczo-leśnej

·         zebranie informacji od miejscowej ludności, pracowników administracji państwowej, emerytowanych pracowników Lasów Państwowych, dotyczących niepublikowanych danych o bogactwie przyrodniczym i dobrach kultury materialnej

·         inwentaryzacja stanowisk gatunków rzadkich i chronionych: roślin, zwierząt i grzybów (ciekawszych i wyjątkowo rzadkich), ważniejszych gatunków obcych, ciekawych oraz rzadkich tworów i form przyrody nieożywionej (wydm, głazów, źródlisk itp.), głównie tych, które już są, bądź w przyszłości mogą być objęte szczególnymi formami ochrony przyrody

·         inwentaryzacja wybranych drzewostanów pod kątem wyróżniających się cech taksacyjnych, walorów przyrody, rzadkich zespołów leśnych, miejsc historycznych z którymi związane są różne lokalne zdarzenia

·         inwentaryzacja ciekawych fragmentów krajobrazu, zabytków kultury materialnej, miejsc historycznych i miejsc pamięci narodowej, innych ciekawych miejsc i obiektów

·         inwentaryzacja i opis zagrożeń ograniczających, bądź uniemożliwiających prawidłowy rozwój lasu i poszczególnych jego składników

·         opracowanie danych taksacyjnych, które wykorzystano w niniejszym programie ochrony przyrody

·         opracowanie metod prowadzenia gospodarki leśnej uwzględniających ochronę przyrody i jej wzbogacanie na terenie Nadleśnictwa Opole

Materiały do pobrania